Kiểm tra bộ chứng từ tài chính – Hối phiếu (Draft/Bill of Exchange)

Kiểm tra bộ chứng từ tài chính – Hối phiếu (Draft/Bill of Exchange)

Theo UCP thì một thư tín dụng không cho phép hối phiếu ký phát đòi tiền người xin mở thư tín dụng và Hối phiếu có giá trị phải là Hối phiếu có chữ ký chính của người ký phát. Thông thường người hưởng lợi Hối phiếu là ngân hàng thương lượng bộ chứng từ và người bị ký phát Hối phiếu là ngân hàng mở L/C hoặc ngân hàng trả tiền do ngân hàng phát hành chỉ định.

Kiểm tra bộ chứng từ tài chính – Hối phiếu (Draft/Bill of Exchange)

 

Bản sao không có giá trị thanh toán do đó hối phiếu xuất trình phải là bản chính. Khi xuất trình khách hàng luôn luôn nộp hai bản chính và một bản sao. Hai bản chính phải thống nhất nội dung với nhau nhưng khi một trong hai bản bất kỳ dù là bản thứ nhất hay bản thứ hai được xuất trình thì bản còn lại sẽ không còn giá trị thanh toán.

Kiểm tra bộ chứng từ tài chính – Hối phiếu (Draft/Bill of Exchange)

Kiểm tra bộ chứng từ tài chính – Hối phiếu (Draft/Bill of Exchange)

Kiểm tra bộ chứng từ tài chính – Hối phiếu (Draft/Bill of Exchange)

Trong thực tế chúng ta thường bắt gặp một số trường hợp bất hợp lệ khi kiểm tra Hối phiếu như là: Số ngày lập hoá đơn được ghi trên hối phiếu không đúng với số và ngày lập hoá đơn thực tế, số tiền ghi trên hối phiếu bằng chữ hoặc bằng số không khớp với nhau hoặc không bằng tổng trị giá của hoá đơn, hay là tên của các bên liên quan bị sai v.v…

Kiểm tra bộ chứng từ tài chính – Hối phiếu (Draft/Bill of Exchange)

 

Nói chung, nếu các mục và thông tin được ghi trên hối phiếu không phù hợp với L/C thì dù là sự khác biệt rất nhỏ nếu không được phát hiện kịp thời thì rất có thể là cái cớ để nhà nhập khẩu hay Ngân hàng phát hành trì hoãn việc thanh toán, thậm chí dẫn đến những tranh chấp phát sinh.

Kiểm tra bộ chứng từ tài chính – Hối phiếu (Draft/Bill of Exchange)

 

XEM NHỮNG SẢN PẨM KHÁC CỦA CÔNG TY