Hướng dẫn sử dụng dịch vụ vận chuyển quốc tế

Thời gian chuyển phát nhanh quốc tế

Thời gian chuyển phát nhanh quốc tế

Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Afghanistan 5-6 East timor 2-3 Liberia 5-6 San Marino 4-5
Albania 4-5 Ecuador